คู่มือสอบพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

* ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

* ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 

* การบริหารจัดการข้อมูล                                                                                              

* การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน                

* ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

* กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทน 

* การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

* ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ

* การพัฒนาระบบราชการ 

* การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

* การบริหารผลการปฏิบัติงาน 

* การสรรหาและเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                             

* การวิเคราะห์งาน 

* การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง 

* แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคล 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,