ตำราราม LAW2008 (LAW2108) 62120 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงานจ้างทำของและรับขน

69฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครี้งที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จำนวน 5,000 เล่ม

ประกอบด้วย

  ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์

– หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

– หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

– หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เช่า

– หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า

  ลักษณะ 5 เช่าซื้อ

– มาตรา 572 ลักษณะสำคัญของสัญญาเช่าซื้อ 5 ประการ

– มาตรา 573 การบอกเลิกสัญญในเวลาใดก็ได้ของผู้เช่าซื้อ

– มาตรา 574 การบอกเลิกสัญญาของผู้ให้เช่าซื้อ 3 กรณี

  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน

บทที่ 1 ความหมายของสัญญาจ้าง

บทที่ 2 หน้าที่ของลูกจ้างที่ต้องทำงานให้แก่นายจ้าง

บทที่ 3 หน้าที่ของนายจ้าง

บทที่ 4 ความระงับแห่งสัญญาจ้างแรงงาน

  ลักษณะ 7 จ้างทำของ

บทที่ 1 ความหมายของสัญญาจ้างทำของ

บทที่ 2 หน้าที่ของผู้รับจ้าง

บทที่ 3 หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

บทที่ 4 ความระงับของสัญญาจ้างทำของ

  ลักษณะ 8 รับขน

– หมวด 1 รับขนของ

– หมวด 2 รับขนคนโดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg