ตำราราม EC405 (ECO4005) 36194 ทฤษฎีการเจรจาร่วมต่อรอง

47฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 9 บท

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 กระบวนการเจรจาต่อรองร่วม

บทที่ 3 เนื้อหาและขอบเขตของการเจรจาต่อรองร่วม

บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าจ้างด้วยการเจรจาต่อรองร่วม : กรณีที่่อุปสงค์ต่อแรงงานคงที่

บทที่ 5 การกำหนดอัตราค่าจ้างด้วยการเจรจาต่อรองร่วม : กรณีที่อุปสงค์ต่อแรงงานเปลี่ยนแปลง

บทที่ 6 ผลทางเศรษฐกิจของการเจรจาต่อรองร่วม

บทที่ 7 รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วม

บทที่ 8 กระบวนการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย

บทที่ 9 รัฐบาลกับการเจรจาต่อรองร่วมในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg