ตำราราม EC417 (ECO4107) 51230 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

78฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 11 บท

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ทฤษฎีของธุรกิจ

บทที่ 3 ต้นทุน

บทที่ 4 การแข่งขันสมบูรณ์

บทที่ 5 การขายผูกขาด การซื้อผูกขาด และบริษัทผู้นำ

บทที่ 6 คาร์เทล

บทที่ 7 ผูขายน้อยราย

บทที่ 8 สินค้าถูกทำให้แตกต่างกันและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

บทที่ 9 โครงสร้างอุตสาหกรรมและบทบาท

บทที่ 10 การตั้งราคาลำเอียง

บทที่ 11 พฤติกรรมกลยุทธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg