ตำราราม EC473(H) ECO4703(H) 50083 คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

55฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 11 บทดังนี้

บทที่ 1 โครงสร้างของแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์

บทที่ 2 กรอบแนวคิด

บทที่ 3 ตัวแปร

บทที่ 4 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์และฟังก์ชันทางพีชคณิต

บทที่ 5 วิธีการทางเศรษฐมิติและสมการถดถอยอย่างง่าย

บทที่ 6 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

บทที่ 7 การสร้างแบบจำลองเศรษฐมิติ

บทที่ 8 แบบจำลองสมการเกี่ยวเนื่อง

บทที่ 9 สมการลดรูป

บทที่ 10 แบบจำลองเศรษฐกิจ

บทที่ 11 แบบจำลองพลวัต เฉลยคำถามท้ายบท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg