ตำราราม EC403 (ECO4003) 51001 สหภาพแรงงาน

52฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 บท

บทที่ 1 วิวัฒนาการของการใช้แรงงาน

บทที่ 2 การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์

บทที่ 3 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน

บทที่ 4 สหภาพแรงงานไททย

บทที่ 5 กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิแรงงานด้านการต่อรอง

บทที่ 6 การเจรจาต่อรอง กรณีศึกษา ปัญหาการเลิกจ้างเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลกระทบต่อแรงงานสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg