คู่มือสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1 พ.ศ. 2564 

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

* แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ

* นโยบายรัฐบาล                                                                                                       

* นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

* นโยบาย สพฐ.ปี 2564-2565 

* นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการพ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,