BC-280 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

200฿

ประกอบด้วย

1.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการศึกษา
1.1พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
2.1แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559)
2.2แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)
2.3การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
2.4นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
2.5การศึกษากับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

Scroll to Top