BC-321 เจาะข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งใช้สอบ

250฿

เจาะข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำหรับใช้สอบทุกตำแหน่ง

   ประกอบด้วย
    -วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 2
    -วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 3
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 4
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 5
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 6

    -วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 1
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 2
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 3
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 4
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 5

    -ภาษาอังกฤษ English language Test
     -ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

Scroll to Top