คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 64 BB-175

254฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 64 BB-175 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง การบริหารราชการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

* แนวข้อสอบ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย

* แนวข้อสอบบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับ แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

* ความรู้ด้านโทรศัพท์ โทรสาร การสื่อสารข้อมูล และสายอากาศ

* การรับส่งวิทยุสื่อสาร

* ระบบสื่อสารไมโครเวฟ

* ระบบสื่อสารดาวเทียม

* การสื่อสารทางสายรวมทั้งใยแก้วนำแสง

* ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบมัลติมีเดีย

* ระบบเสียงและระบบภาพ

* ระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ CCTVและ Video Conferencing

* ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

* ระบบควบคุมทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

* การวิเคราะห์และคำนวณวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

* การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

* เครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า การตรวจทดสอบและการวัด

* แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นายช่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,