คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ การเมืองเศรษฐกิจสังคม ฯลฯ 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้ด้านงานพัสดุ 

* ความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 

* แนวข้อสอบงานธุรการ 

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,