ตำราราม POL 2107 รหัส 64109 การเมืองเปรียบเทียบเบื้องต้น อ. ดร. กฤติธี ศรีเกตุ ใหม่กันยายน 2564

101฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือออกใหม่ตั้งแต่การศึกษาภาค 2/2564 ออกกันยายน 2564 โดย อาจารย์ ดร. กฤติธี ศรีเกตุ
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ

บทที่ 2 วิธีการและระเบียบวิธีในการศึกษาเปรียบเทียบ

บทที่ 3 แนวทางการศึกษา (Approach) และทฤษฎี (Theory) สำคัญในการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ

บทที่ 4 รัฐ รูปแบบการปกครองและสถาบันทางการเมืองของรัฐ

บทที่ 5 การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 6 ทฤษฎีการพัฒนา การพัฒนาทางการเมือง และประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

บทที่ 7 โลกาภิวัตน์กับประเด็นการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg