ตำราราม BIO1001 (BI103) 63059 ชีววิทยาเบื้องต้นน รศ.ณพพร ดำรงศิริ

74฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ธรรมชาติของชีวิต

บทที่ 3 กำเนิดชีวิต

บทที่ 4 การจัดระเบียบภายในชีวิต

บทที่ 5 การจัดระเบียบในระดับสูงของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 6 แหล่งอาศัยและสภาพแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 7 หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 8 เมตาบอลิสม์และการเจริญเติบโต

บทที่ 9 การสืบพันธุ์

บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

บทที่ 11 การสนองต่อสิ่งเร้า

บทที่ 12 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 13 การปรับตัว

บทที่ 14 มนุษย์กับธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg