ตำราราม BIO1105 (BI115) 63047 หลักชีววิทยา รายละเอียดตำรา รศ.สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์,รศ.ยุพา วรยศ,รศ.ดร.วราภรณ์ กิจวิริยะ

71฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 เคมีของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 2 เอนไซม์

บทที่ 3 เมแทบอลิซึม

บทที่ 4 จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 5 เซลล์และการแบ่งเซลล์

บทที่ 6 การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์

บทที่ 7 เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์

บทที่ 8 การสืบพันธุ์และการเจริญ

บทที่ 9 พันธุกรรม

บทที่ 10 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 11 การรักษาสภาวะสมดุล

บทที่ 12 การจัดจำแนกสิ่งที่มีชีวิต อาณาจักรโมนีราและโพรทิสตา

บทที่ 13 อาณาจักรพืช

บทที่ 14 อาณาจักรสัตว์

ปีที่พิมพ์:พฤษภาคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg