ตำราราม ECO1101 (ECO1121) (EC111) 62165 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

86฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์

บทที่ 2 อุปสงค์และความยืดหยุ่นของอุปสงค์

บทที่ 3 อุปทานและความยืดหยุ่นของอุปทาน

บทที่ 4 การกำหนดราคาของตลาด

บทที่ 5 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค

บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต

บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต รายรับและกำไร

บทที่ 8 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

บทที่ 9 ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

บทที่ 10 ตลาดปัจจัยการผลิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg