ตำราราม ECO1122 (ECO1102) (EC112) 63121 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค

58฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค

บทที่ 2 ความหมายของรายได้ประชาชาติและการคำนวณบัญชีรายได้ประชาชาติ

บทที่ 3 ส่วนประกอบของการใช้จ่ายรวม

บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ กรณีเศรษฐกิจปิดไม่มีรัฐบาล

บทที่ 5 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ กรณีเศรษฐกิจเปิดมีรัฐบาล

บทที่ 6 นโยบายการคลัง

บทที่ 7 นโยบายการเงิน

บทที่ 8 การค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 9 ดุลการชำระเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

บทที่ 10 วัฎจักรธุรกิจและปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

บทที่ 11 ทฤษฎีพัฒนาการเศรษฐกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg