คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงิน ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปี 64

250฿261฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงิน ระดับ 4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

* แนววิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) และ วิชาความละเอียดแม่นยำ

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีและการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนวัตกรรมเทคโนโลยี

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.

* ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

* แนวข้อสอบความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบท เศรษฐกิจพอเพียง และงานกองทุน

* ความรู้เกี่ยวกับการตลาด

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการตลาด

* ขีดความสามารถหลัก core competency

* ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล

* สรุปสาระสำคัญกฏหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,