ตำราราม ENG2102 (EN204) 63123 การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้

67฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENG2102 (EN204) 61242 การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้
รศ.ดร.กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง

พิมพ์ครั้งที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561 จำนวน 1,000 เล่ม

ประกอบด้วย
CHAPTER 1 WAYS OF GREETING AND BIDDING FAREWELL
CHAPTER 2 HOW TO GET INFORMATION AND TYPES OF QUESIONS AND ANWERING TECHNIQUES
CHAPTER 3 HOW TO EXPRESS APPRECIATIONS AND COMPLIMENTS
CHAPTER 4 MAKING REQUESTS AND COMMANDS
CHAPTER 5 WAYS OF MAKING AN ADVICE, A SUGGESTION AND AN INVITATION
CHAPTER 6 WAYS TO EXPRESS ASILITY AND POSSIBILITY / NECESSITY AND OBLIGATION
CHAPTER 7 WAYS OF EXPRESSING AFFIRMATION OR DENIAL AND AGREEMENT OR DISAGREEMENT
CHAPTER 8 WAYS TO EXPRESS AN OFFER / LIKING AND DISLIKING
CHAPTER 9 WAYS TO EXPRESS WARNING / CONSIDERATION / SYMPATHY
CHAPTER 10 WAYS OF EXPRESSING EMOTIONS

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg