ตำราราม ENG3603 (EN355) 58087 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน

107฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ทฤษฎี

บทที่ 1 ความหมายของเรื่องสั้น

บทที่ 2 ประเภทของเรื่องสั้นและองค์ประกอบของเรื่องสั้น

บทที่ 3 การดำเนินเนื้อเรื่อง

บทที่ 4 ตัวละคร

บทที่ 5 ความขัดแย้งและฉาก

บทที่ 6 พอทย์ ออฟวิว และทีม

บทที่ 7 ซัสเปนส์ ไครซีส ไคลแมกซ์ และเรโซลูชัน

บทที่ 8 การใช้ภาษา

ตอนที่ 2 Shor5t Story of Piot หรือ Plot Short Stories

บทที่ 1 ” The Upturned Face ”

บทที่ 2 ” A High Dive ”

บทที่ 3 ” Old Man at the Bridge ”

บทที่ 4 ” Waiting for the Police ”

บทที่ 5 ” The Brother ”

บทที่ 6 .” The Lottery ”

บทที่ 7 ” Embroidery ”

บทที่ 8 ” Eye Witness ”

ตอนที่ 3 Short Story of Character Short Shories

บทที่ 1 “Young Goodman Brown ”

บทที่ 2 ” 5The Japamese Quince ”

บทที่ 3 ” Clay ”

บทที่ 4 ” The New Dress ”

บทที่ 5 ” The Grave ”

บทที่ 6 ” The Last Tea ”

บทที่ 7 ” I Spy ”

บทที่ 8 ” The Prison “

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg