ตำราราม CHI1001(H) CN101(H) 64012คู่มือคัดอักษรจีน1 ผศ..ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม

73฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2562 ประกอบด้วย

ชื่อเรียกเส้นขีดของอักษรจีนชนิดต่างๆ

กฎเกณฑ์การเขียนลำดับของอักษรจีน

โครงสร้างการเขียนอักษรจีน

ฝึกคัดเส้นขีดต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg