ตำราราม ENG1001 (EN101) 63162 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

87฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.พัชรี พลาวงศ์, รศ.ดร.อัจฉรา เพ่งพานิช,รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก

พิมพ์ครั้งที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 จำนวน 20,000 เล่ม ประกอบด้วยเนื้อหา แบบฝึกหัดท้ายบทดังนี้

บทที่ 1 คำนาม(Nouns)

บทที่ 2 คำนำหน้านาม(Determiners)

บทที่ 3 คำสรรพนาม(Pronouns)

บทที่ 4 คำคุณศัพท์(Adjectives)

บทที่ 5 คำกริยา(Verbs)

บทที่ 6 คำกริยา(Verbs)

บทที่ 7 คำกริยา(Verbs)

บทที่ 8 คำกริยาวิเศษณ์(Adverbs)

บทที่ 9 ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา(Agreement OF Subjects and Verbs)

บทที่ 10 ประโยคเดี่ยว(Simple Sentences)

บทที่ 11 ประโยคความรวม(Compound Sentences)

บทที่ 12 ประโยคความซ้อน(Complex Sentences)

แบบทดสอบ เฉลยแบบฝึกหัดและเฉลยแบบทดสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg