ตำราราม ENG2401 (EN205) 63167 การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้นๆ

65฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

รศ.รมณี กอวัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จำนวน 2,000 เล่ม ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 ไวยากรณ์โดยสังเขป

บทที่ 1 ส่วนประกอบของประโยค

บทที่ 2 ประโยค

ตอนที่ 2 ประโยคความรวม

บทที่ 3 ประโยคความรวม

ตอนที่ 3 ประโยคความซ้อน

บทที่ 4 ประโยคความซ้อน

บทที่ 5 วิเศณานุประโยค

บทที่ 6 นามานุประโยค

ตอนที่ 4 ประโยคความเดียวชนิดซับซ้อน

บทที่ 7 การเขียนประดยคที่มีคำขยายเป็น Participle

บทที่ 8 การเขียนประโยคที่มี Gerund

บทที่ 9 การเขียนประโยคที่มี Infinitive

ตอนที่ 5 การเขียนอนุเฉท

บทที่ 10 การเตรียมเขียนอนุเฉท

บทที่ 11 การเขียนอนุเฉท

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg