ตำราราม MGT4002 (GM415) 62138 การบริหารโครงการ

104฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวความคิดเกี่่ยวกับการบริหารโครงการ

บทที่ 2 การวางแผนโครงการและการเตรียมจัดทำโครงการ

บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาด

บทที่ 4 การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิค

บทที่ 5 การวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินและการประมาณการ

บทที่ 6 การวิเคราะห์โครงการด้านการรรรรเงิน

บทที่ 7 การวิเคราะห์โครงการด้านการบริหาร

บทที่ 8 การติดตามและประเมินผลโครงการ

บทที่ 9 การควบคุมและการปิดดครงก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg