ตำราราม ANT3051 (AN351) 58011 ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับเอเชียตะวันออก รศ.ดร.ดำรงค์ ฐานดี

102฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ที่ตั้งและประชากร

บทที่ 3 ยุคโบราณจนถึงต้นคริสกาล

บทที่ 4 ยุคล่าอนานิคมของชาติตะวันตกและญี่ปุ่น

บทที่ 5 ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงสิ้นสุดสงครามเย็น

บทที่ 6 ยุคปัจจุบัน

บทที่ 7 บทวิเคราะห์

บทที่ 8 ปัจฉิมลิขิต

พิมพ์ครั้ง 1 พ.ศ.2558

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg