ตำราราม ACC1101 (AC101) 61295 การบัญชีขั้นต้น 1 รศ.นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร

78฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การบัญชี และ แนวความคิดทางการบัญชี

บทที่ 2 งบการแสดงฐานการเงินและรายการค้า

บทที่ 3 การจดบันทึกรายการค้า

บทที่ 4 การจัดทำงบการเงิน

บทที่ 5 การจดบันทึกรายการค้าสำหรับกิจการจำหน่ายสินค้า

บทที่ 6 การวัดรายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงบัญชี

บทที่ 7 กระดาษทำการ

บทที่ 8 บัญชีคุมยอด และสมุดรายวันเฉพาะ

ปีที่พิมพ์:พฤศจิกายน2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg