ตำราราม ACC3212 (AC312) 63010 การบัญชีต้นทุน 2 รศ.วัฒนา ทองประยูร

100฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ – วิธีต้นทุนคิดเข้างานและวิธีต้นทุนผันแปรได้

บทที่ 2 ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

บทที่ 3 การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน

บทที่ 4 การปันส่วนต้นทุน

บทที่ 5 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

บทที่ 6 การคำนวนต้นทุนช่วงการผลิต

บทที่ 7 ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก

บทที่ 8 การวัดผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 9 การกระจายส่วนงานและการกำหนดราคาโอน

ปีที่พิมพ์:มกราคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg