ตำราราม POL4147 (PS497) 59186 เหตุการณ์ปัจจุบันในการเมืองไทย

85฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 วิธีการศึกษาการเมืองการปกครองไทย

บทที่ 2 พัฒนาการการเมืองไทยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

บทที่ 3 ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

บทที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 5 สถาบันทางการเมือง

บทที่ 6 รัฐธรรมนูญ

บทที่ 7 สถาบันนิติบัญญัติ

บทที่ 8 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง

บทที่ 9 บทบาทของทหารในการเมืองไทย

บทที่ 10 การเมืองไทยสมัยปัจจุบันหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg