ตำราราม POL2104 (PS215) 62255 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

130฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ภาคที่ 1 พรรคการเมือง

ตอนที่ 1 ความทั่วไป

บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของพรรคการเมือง

บทที่ 2 หน้าที่และบทบาทของพรรคการเมือง

บทที่ 3 กำเนิดและวิวัฒนาการของพรรคการเมือง

ตอนที่ 2 โครงสร้างของพรรคการเมือง

บทที่ 4 ลักษณะทั่วไปของโครงสร้างพรรค

บทที่ 5 การจัดองค์การพรรค

บทที่ 6 สมาชิกพรรคการเมือง

บทที่ 7 องค์กรนำพรรคการเมือง

บทที่ 8 ปัจจัยการดำเนินงาน แนวร่วมและการเงิน

ตอนที่ 3 ระบบพรรคการเมือง

บทที่ 9 ระบบพรรคการเมือง 1

บทที่ 10 รูปแบบของระบบพรรคการเมือง 2

บทที่ 11 ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อจำนวนพรรคการเมือง

บทที่ 12ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนพรรคการเมืองกับระบอบการเมือง

ภาคที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 13 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 14 การแบ่งประเภทของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 15 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์

บทที่ 16 กลุ่มผลประโยชน์ในต่างประเทศ

ตอนที่ 2 กลุ่มผลประโยชน์ของไทย

บทที่ 17 ลักษณะกลุ่มผลประโยชน์ไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg