ตำราราม PA421 (POL4321) 54221 การบริหารร่วมสมัย

59฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 บทนำ : ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการบริหาร/การจัดการ

บทที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ

บทที่ 3 แนงคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ

บทที่ 4 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ

บทที่ 5 การบริหารเชิงกลยุทธ์

บทที่ 6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

บทที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ

บทที่ 8 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg