ตำราราม POL2303 (PA240) 62081 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

69฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไร

บทที่ 2 วิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

บทที่่ 4 การวิเคราะห์งาน

บทที่ 5 การสรรหาและคัดเลือก

บทที่ 6 การบริหารค่าตอบแทน

บทที่ 7 การประเมินค่างาน

บทที่ 8 การวิเคราะห์การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน

บทที่ 9 การประเมินผลการปฎิบัติงาน

บทที่ 10 แรงงานสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg