ตำราราม POL3382(S) (PA332(S) 62019 รายงานผลการวิจัยเรื่องปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบล:เสาธงหิน…

84฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 ปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน ด้านนโยบายและการวางแผนการดำเนืนงาน

บทที่ 4 ปัญหาการบริหารงานของเทศบาลตำบลเสาธงหิน ด้านการจัดรูปงาน การอำนวบการ และการติดตามประเมินผลงาน

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg