ตำราราม PA313(S) POL3312(S) 53125 การพัฒนาระบบราชการ

53฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ความเป็นมาและแนวคิดของระบบราชการ

บทที่ 3 ปัญหาในระบบราชการ

บทที่ 4 ความเป็นมาของการปฎิรูประบบราชการไทย

บทที่ 5 การพัฒนาระบบราชการไทยในช่วงพุทธศักราช 2540-2548

บทที่ 6 บทสรุป ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg