ตำราราม POL4322 (PA422) 56006 ปัญหาในการบริหารรัฐกิจ

75฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การบริหารรัฐกิจ : ความหมายและสถานภาพ

บทที่ 3 แนวคิดและการบริหารการคลังสาธารณะ

บทที่ 4 การบริหารงานบุคคล / การบริหารทรัพยากรมนุุษย์

บทที่ 5 การบริหารรัฐกิจ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข

บทที่ 6 บทสรุป

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg