ตำราราม POL4382 64091 จริยธรรมสำหรับการบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

159฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานทางจรืยศาสตร์

บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 3 การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่น

บทที่ 4 ค่านิยมในการบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 5 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่น

บทที่ 6 จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 7 จริยธรรมทางการคลัง

บทที่ 8 ปัญหาการขาดจริยธรรมและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาจริยธรรมในการบริหารงานท้องถิ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg