ตำราราม POL2300 (PA200) 62006 การบริหารรัฐกินเบื้องต้น คณาจารย์กลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจ

77฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

บทที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหาร

บทที่ 3 นโยบายสาธารณะ

บทที่ 4 องค์การและการจัดองค์การ

บทที่ 5 การบริหารงานบุคคล

บทที่ 6 การควบคุมและตรวจสอบ

บทที่ 7 การบริหารงานคลังสาธารณะ

บทที่ 8 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 10 การบริหารรัฐกิจร่วมสมัย มงคล ๓๘ ประการ

พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg