ตำราราม LAW4107 (LAW4007) 63089 นิติปรัชญา ศ.จรัญ โฆษณานันท์

89฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทนำเรื่อง ทฤษฎีฐานนิยมทางกฏหมาย ฮันส์ เคลเซ่นและทฤษฎีกฏหมายบริสุทธิ์

ปฎิฐานนิยมทางกฏหมายตามแนวคิดของฮาร์ท

ปฎิฐานนิยมทางกฏหมาย การปฎิวัติรัฐประหารและปัญหาสืบเนื่องทางปรัชญากฏหมาย

ปรัชญากฏหมายธรรมชาติ การบังคับควบคุมศีลธรรมโดยกฏหมาย

สำนักกฏหมายประวัติศาสตร์ ลัทธิอรรถประโยชน์ ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา

ทฤษฎีกฏหมายของมาร์กซิสต์ สัทนิยมทางกฏหมาย

การเคารพนับถือกฏหมาย บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของอุดมการณ์ ความยุติธรรม

บรรณานุกรม ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg