ตำราราม LAW4053 (LAW4153) 58128 กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดร.ไพจิตร สวัสดิการ

71฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางกฎหมาย

บทที่ 3 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บทที่ 4 ละเมิด

บทที่ 5 กฏหมายพิเศษที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg