ตำราราม LAW3016 (LAW3116) 58185 กฎหมายปกครอง รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช

83฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ประกอบด้วย

บทที่ 1 กฎหมายปกครอง

บทที่ 2 ผู้ใช้กฎหมายปกครอง

บทที่ 3 วิธีการใช้อำนาจทางปกครอง

บทที่ 4 การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครอง

บทที่ 5 คำพิพากษาศา่ลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง ผู้ใช้กฎหมายปกครอง การใช้กฎหมายปกครอง และการควบคุมตรวจสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg