ตำราราม LAW2005 (LAW2105) 63021 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขายแลกเปลี่ยน,ให้

69฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ข้อความเบื้องต้น

ลักษณะซื้อขาย

หมวดที่ 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 1 ลักษณะของสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 2 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย

ส่วนที่ 3 บุคคลที่มีสิทธิทำสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 4 เปรียบเทียบสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 5 ประเภทของสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 6 แบบของสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 7 หลักฐานที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาซื้อขาย

ส่วนที่ 8 การโอนกรรมสิทธ์

หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย

ส่วนที่ 1 การส่งมอบ

บทที่ 1 วิธีการส่งมอบ

บทที่ 2 การส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบกพร่องล้ำจำนวน หรือระคนกับทรัพย์สินอื่น

ส่วนที่ 2 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่จะขาย

ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบในการรอนสิทธิ

ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าไม่ต้องรับผิด

หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ

หมวดที่ 4 การซื้อขายเฉพาะอย่าง

ส่วนที่ 1 ขายฝาก

ส่วนที่ 2 ขายตามตัวอย่าง

ส่วนที่ 3 ขายตามคำพรรณนา

ส่วนที่ 4 ขายเผื่อชอบ

ส่วนที่ 5 ขายทอดตลาด

ลักษณะแลกเปลี่ยน

บทที่ 1 หลักทั่วไปของสัญญาแลกเปลี่ยน

บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยนกับสัญญาซื้อขาย

ลักษณะให้

บทที่ 1 หลักทั่วไปของสัญญาให้

บทที่ 2 การส่งมอบ

บทที่ 3 คำมั่นสัญญาจะให้

บทที่ 4 การให้โดยการชำระหนี้เป็นคราวๆ

บทที่ 5 การให้ทรัพย์สินซึ่งมีค่าภาระติดพัน

บทที่ 6 การถอนคืนการให้

บทที่ 7 การให้ที่จะเป็นผลต่อเมื่อผู้ให้ตาย
พิมพ์ครั้งที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg