ตำราราม LAW3152 (LAW3052) 64067 กฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง รศ.พัฒนะ เรือนใจดี

148฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ภาคที่ 1 บทนำ

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองกับรัฐ

บทที่ 2 การใช้อำนาจอธิปไตยโดยผ่านพรรคการเมือง

บทที่ 3 ระบบการเลือกตั้งกับพรรคการเมือง

ภาคที่ 2 ระบบกฏหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองในต่างประเทศ

บทที่ 1 พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา

บทที่ 2 พรรคการเมืองในอังกฤษ

บทที่ 3 พรรคการเมืองในเยอรมัน

บทที่ 4 พรรคการเมืองในฝรั่งเศส

บทที่ 5 พรรคการเมืองในประเทศฝรั่งเศสกำลังพัฒนา

ภาคที่ 3 ระบบกฏหมายเกี่ยวพรรคการเมืองไทย

บทที่ 1 กฎหมายรัฐธรรมนูญกับพรรคการเมือง

บทที่ 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

บทที่ 3 พระราชบัญญัติประกอบว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง

บทที่ 4 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ…

บทที่ 5 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ….

ภาคผนวก

พรรคการเมืองสากล – บทสรุปทางประวัติศาสตร์

บรรณานุกรม
ปีที่พิมพ์:มีนาคม2564

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg