ตำราราม LAW4063 (LAW4163) (LAW2036) 60129 สิทธิมนุษยชน รศ.ดร.สมชาย กษิติประดิษฐ์

75฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ที่มาของสิทธิมนุษยชน

บทที่ 3 การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน

บทที่ 4 สิทธิมนุษยชนก้าวสู่ความเป็นระหว่างประเทศ

บทที่ 5 ความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บทที่ 6 การคุ้มครองระหว่างประเทศโดยกฎบัตรสหประชาชาติ

บทที่ 7 การจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

บทที่ 8 ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

บทที่ 9 กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

บทที่ 10 การทำให้สืทธฺมนุษยชนเป็นสิทธฺตามกฎหมายระหว่างประเทศ

บทที่ 11 สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ

บทที่ 12 การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

บทที่ 13 การส่งเสริมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

บทที่ 14 ประเทศไทยกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน

บทที่ 15 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาคผนวก

ปีที่พิมพ์:พฤษภาคม2560

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg