ตำราราม LAW3009 (LAW3109) 58101 กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

67฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมรดก

บทที่ 2 กองมรดกของผู้ตาย

บทที่ 3 การตกทอดของทรัพย์มรดก

บทที่ 4 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก

บทที่ 5 การแบ่งมรดกและการรับมรดกแทนที่

บทที่ 6 บทบัญญัติพิเศษเกี่ยวกับพระภิกษุและวัด

บทที่ 7 การเสียสิทธิในการรับมรดก

บทที่ 8 พินัยกรรม

บทที่ 9 การตั้งผู้จัดการมรดก

บทที่ 10 การตกทอดแก่แผ่นดิน

บทที่ 11 อายุความมรดก

ปีที่พิมพ์2558

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg