ตำราราม LAW3046 (LAW3146) 61143 กฎหมายข่าวสารข้อมูลของราชการ(ผศ.ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์)

119฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ภาค 1 แนวความคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย

และพัฒนาการแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และคุณค่าแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 2 เจตนารมณ์ และคุณค่าแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ 2 พัฒนาการแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 3 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการแห่งสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในประเทศไทย

ภาคที่ 2 หลักการพื้นฐานแห่งการรับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของราชการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ส่วนที่ 1 การแบ่งแยกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 4 หลักการพื้นฐานว่าด้วยการแบ่งแยกประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ

ส่วนที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและกระบวนการใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 6 ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ต้องเปิดเผย

ส่วนที่ 3 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของประชาชน

บทที่ 7 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ส่วนที่ 4 องค์กรและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลและชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 8 องค์กรที่ปฎิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลหน่วยงานของรัฐให้ปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 9 องค์กรที่ปฎิบัติหน้าที่ชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 10 องค์กรที่ปฎิบัติหน้าที่รองรับการปฎิบัติหน้าที่สอดส่องดูแลและชี้ขาดการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 11 หน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดู

ส่วนที่ 5 หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการและแนวปฎิบัติการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทที่ 12 หลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติในการมีคำสั่งไม่อนุญาตหรือ

ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนด

บทที่ 13 แนวปฎิบัติการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนที่ 6 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ

ในการปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการและแนวปฎิบัติในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ

บทที่ 14 ความรับผิดชอบในกรณีการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

และการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยสุจริต

บทที่ 15 การตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในการปฎิบัติตามกฎหมายและแนวปฎิบัติในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ปีที่พิมพ์:มิถุนายน2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg