คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง    

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 

* แนวข้อสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข 

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

* แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ

* การติดตามประเมินผล                                                                                              

* การบริหารเชิงกลยุทธ์

* การบริหารจัดการ

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ประมวล แผนงานโครงการ งบประมาณ

* การวิเคราะห์นโยบาย

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                               

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,