คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                      

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

* แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* นโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

* พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 

* พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

* ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัด การดำเนินคดีอาญา พ.ศ. 2546 

* การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

* การจัดทำและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการป่าไม้                                                                                                    

* การอนุรักษ์ ป้องกัน ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ป่า 

* การจัดการไฟป่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

* การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 

* การบริหารจัดการพื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

* การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ 

* การน้อมนำศาสตร์พระราชา หรือแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

* อนุสัญญาไซเตส (อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์)         

* อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมธรรมชาติของโลก 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้  

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,