คู่มือสอบ พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคนิค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบ พนักงานบริหารทั่วไป วิทยาลัยเทคนิค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560 

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540 

* แนวข้อสอบข่าวสาร บ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน 

* แนวข้อสอบความเข้าใจทางภาษา และการใช้ภาษาไทย

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน                                

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร 

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม 

* แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร 

* แนวข้อสอบ งานเอกสาร 

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,