คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนในการออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่า และป่าชายเลน

* การป้องกันรักษาป่า

* ระบบนิเวศป่าชายเลน

* ความรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์และการจัดการคาร์บอนเครดิต

* การจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา

* แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,