คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 64 BB-173

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช. ปี 64 BB-173 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปช.

* วิชากฏหมายการตรวจสอบและไต่สวนการทุจริต

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561

* ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบและไต่สวนพ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ และไต่สวน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564

* ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยานพ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการคุ้มครอง ช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562

* ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน การกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. 2561

* ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือ ในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการดำเนินคดี การช่วยเหลือในทางคดี และการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดี พ.ศ. 2563

* วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

* พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

* พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2502

* แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

* พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลคดีอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 วินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย

* วิชาภาษาอังกฤษ

* ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

* บทความเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,