คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) กรมเจ้าท่า ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) กรมเจ้าท่า ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า           

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ                                                                                     

* หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ 

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

* ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553 

* หลักการบัญชีเบื้องต้น

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,