คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม                                                                  

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

* พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

* การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

* การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรในประเทศไทย

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ

* ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

* หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs

* การพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม 

* ความรู้ด้านจิตวิทยาและทัศนะคติ                                                                                   

* แบบทดสอบจิตวิทยาและทัศนะคติ 

* การทดสอบบุคลิกภาพ                                                                                              

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

* แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2. 

* ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

* แนวข้อสอบ ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานคดีอาญา

* บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                                      

* แนวข้อสอบ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง

* ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา                                                

* แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา 

* แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                                                               

* แนวข้อสอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,