คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561

* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549

* การบริหารงานยุติธรรมของประเทศ

* การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรในประเทศไทย

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ/บริหารและติดตามแผนงาน/โครงการ

* ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

* หลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ 16 SDGs

* การพัฒนาและจัดทำสถิติข้อมูลตัวชี้วัดในกระบวนการยุติธรรม

* ความรู้ด้านจิตวิทยาและทัศนะคติ

* แบบทดสอบจิตวิทยาและทัศนะคติ

* การทดสอบบุคลิกภาพ

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

* แนวข้อสอบ การบริหารงานยุติธรรม

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2.

* ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

* แนวข้อสอบ ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานคดีอาญา

* บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง

* แนวข้อสอบ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง

* ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

* แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

* แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน

* แนวข้อสอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,